Sign Up | Log In

САД НИСУ спремне за ангажман у БиХ

Регулаторне преваре

Да у БиХ ниједан конкурс не може проћи без јавашлука, нерегуларности и намјештаљки по систему “ја теби, ти мени“ показује и избор чланова Савјета Ре гу ла тор не аген ци је за ко му ни ка ци је БиХ (РАК). Од 49 при јављених Какве везе има кандидата, њих 23 је “отпа ло“ због не за бивши министар довољавајућих струфинансија РС са чних квалификација, правилима за искуства и “евентуемитовање и алног сукоба интеретелекомуникације? са“?! Са вјет РАК-а из њима зна них ра По чему су то злога мијења тезе и Ценићкине умјес то Цен трал не квалификације изборне комисије безо бра зно до но си боље од закључке да је неко у Калинићевих и “евентуалном сукобу Милошевићеве, интереса“... који у малом прсту Би ло би ли је по да обја сне “отпа лим“ имају сву кандидатима шта је проблематику то “евентуални сукоб медија у БиХ? интереса“ и како они знају да ће се неко од њих “евентуално“ наћи у сукобу интереса? Стари чланови Савјета се ту не заустављају, већ сами себе бирају за нове чланове овог веома важног тијела, који има апелациону функцију за одлуке генералног директора агенције, у овом случају Кемала Хусеиновића, чији је мандат истекао прошле године и поново је изабран, иако Савјет министара БиХ није дао сагласност за његово именовање. Тако су стари чланови сами себе интервјуисали и братски се сложили да су управо они прави и једини избор за обављање тих функција. Лакрдија од избора ни ту се не завршава. Трагикомично је да се на листи 14 кандидата, који су прошли “стручно мишљење“ Савјета РАК-а, не налазе човјек од струке, Зоран Калинић, некадашњи власник познате бањолучке телевизије и Нада Милоше вић, бив ши члан Упра вног одбо ра је дног електронског медија, али се, чудом ли чуда, нашла бивша министарска финансија Српске Светлана Ценић. Уз све дужно уважавање Ценићевој, али какве везе има дипломирани економиста и бивши министар финансија са кодексом рада и правилима за емитовање и телекомуникације? По чему су то њене квалификације боље од кандидата Калинића и Милошевићеве, који у малом прсту имају сву проблематику медија у БиХ? Очигледно је да је братији лакше изаћи на крај са економистом, па макар био то бивши министар финансија, него са људима од струке... Ако је судити по новој кандидатској листи за Савјет РАК-а, у овој области још дуго, дуго времена неће бити реда. Жалосно је што се надлежне институције не баве овим проблемом, да ли што им то све одговара, па окрећу главу, или од дрвећа не виде шуму?

Обрад Кесић о лобирању за јачи ангажман Вашингтона у БиХ

Није реално очекивати да је америчка администрација спремна за већи ангажман у БиХ. Шансе да се повећа ангажман САД у БиХ на начин на који то прижељкују бошњачке лоби групе су испод 40 одсто, рекао Кесић

ТРАЖЕ јачи ангажман САД у БиХ

Некадашњи специјални изасланик америчког предсје дни ка за Бал кан Yеј мс О’Бра јан оци је нио је да је неопходна обнова ангажмана САД на Балкану и у БиХ “како би се избјегли могући проблеми“. - То је недовршен посао. Ту су још уви јек не испуњена обе ћања. САД тре ба да ос та ну ан га жо ва не у БиХ кроз нову иницијативу са Yонс Хопкинс универзитета, казао је “да су многи у САД забринути за стање у БиХ“. - Веома је тешко предвидјети шта ће се десити у будућнос ти. Пос то је и дру ги сценарији у БиХ, који могу би ти ве ли ки про блем за Европу и за САД. БиХ може ишчезнути чак и ако се не обнове сукоби, оцијенио је Yозеф.
10 9 8 7 5 4 3 2

NOTE: Many features on the Young Web site require Javascript and cookies. You can enable both via your browser's preference settings.

©2013 Young - Privacy Policy - Terms of Service..